I

I

I

jv'

0

^ J f ' '‘‘P““''"‘'0'ie vcl quantu ao

ni’'ia nf<.H5 f^l '?'^“*‘°’l^ 9? P*” augu-ta feusra crit vmoiaa .ta a ctia fplipam i-efpice non autiebit- vel qntu ao miftiVa

..gn.ficacoem d,a fol iurtice spus tmc obfcue? crit dTnu^il?

reliim ante ot l^ic aetm ci Helle vocantue a fuWanna ^a bnt f.iituomem (iel|a;e <, oicnnfftelle T,

t«rcen0.t.Vno,-« fcripca

fniprlaqSnTa” maxime fiet t&s

fS4c?aZ fcabunoat « hoc fadet ons ao

tent vel multi

teni vei mnlfi,q viOebant flelle oe ccctefia caoe't vl’da retrahet in terris.^egit matb.xxiiipbritfunctribulaco olis nunaua

^t '■•8"“ '■^ marislol

fm i7/iim »^agrro fragwc^ibit a pftina qiitate

eit vd alios ille Tonit^

... -ri' Iiia^rru Tra

mt ntTnn^r’^'^ rion cl t vd bm alios ille fonieS

uS fuB montes ele,

et ina,rofia marT,^T A*' - '"T Stegotune fiet nou. h-bre"^ Znit V r ef»tbat,o.2-ero -aut in 'annalib £fa fint r ? ^«^■ntia inoiau-SeO vtrfi gtiniu

xVmbbirr '’'P'-f<1if-Prinia oie erigetfe mare xl cubifts fup alfituoine montiu flas in loco qfi mur? Scefa

patent^^^ m‘ P°‘’''‘-3’‘'i-cia oie matine tene a f I ' ® Oabunt rugitus vfqj ao celum n eax mu/

fiTernt OT ^V" . •”"T m hac et, a qil^oie

Vfj ao r“|^‘"blSfirfol^;g^ ftSmal

iotui lUuf tm ?)eus.Ot'^aua fiet cr^alig terircmot? ain

f?3nio”,iullu alal ftarep^rit et colles in nnfilf eqbitiir tena oiries motes

nis cr ibunf^pli t^coigent.Deama exibunt f^oies ce cauct/ cima fn^ amentes nec mutuo libi loq’ poteiut. VnOe/

foUs vZfp^Z/r^T^ « ruE Milcra ab «tu

cacent flelle oS e«- r ^ '"** Duocecia

fe Igneas comae « v ^i^tanna 62 flationantia fperget ex

bac^ctiam o^ A ^«^lerabunc a fubflaba in

leoiciturq, omma animalia venient ao campos

l * . 1 . . . . I , . . -

mugientia nec guftantia nec bibentia.TccOedma moriuntur viucntes 62 cum moztuis refurgat.Qunrtaoedma aroebit ce/ Ium 62 tctra.Quintaoedmafict celumnouum 62 terra noua 62 refurgunt omnes feainDiim preceoit iuoidum erit anti criib'tallatia.?piccnim omnes Oedpere conabitur quatuor. tnoois .Primo per calioam fuafione fiuc feripturam falfam expofitionem «rNitetur enim per fuaoere ci ex feriptura firma/ rc fe cfTc meflyam i lege ^mifliim vnoe » legem cnTh oeibru/ et ct fua ftatuet pfal^cofiitiie Domine legiflatotcm fup eos cte glofa io efl anttcriflum (egirprauelatoeem Oan*xrEt oabunt abbominacionem 62 cdblacionem templi-glofa.Anticriftus in templo Dei feDebit quafi Deus vt legem Dei auferat- SecuDo per miraculorum operationem- ii-tbc-ij - Cuius aouentus erit fm operationem fatbane in omnibus verbis et fignis et pro/ oigiis menoaciis Apoc.xiif Fedt figna vt etiam ignem face/ rct De celo m terram DefccnDere-Qlo vt apiis Datus cfl fpirtt? in fpecie igniset illi Dabunt fpiritum malignum in fpecie igis 2*61 c6 per Donorum largicionem Dan-xiiP' Dabit eis potet fa tem in multis et terram DiuiDet gratuito- Qlo^Antccriihis Dc ceptis Dona multa Dabit et teram fno exerdtui oiuiDp Quos enim fuo terrore fubiugarc non poterit- auaricia iubiugabit Quarto per tormentorum illadoncm .Dan^viii- Supra qua? creDi potefl vniuerta vaftabit- 2tem Qregotius loques De an ticrillo Robuilos qui^e interfidt cum cos qui mente in uic ti fant cojpora liter vincit» Tcrcium quoo preceoet lutHcium erit ignis vehementia qui quiDem prcccDet fadem iuDids-2b Uim enim ignem emittet Deus- Primo propter muDi innoua donem purgabit enim et renouabit omnia elementa vnDe et aDinflar aque Diluui/ xv- cubitis montibus altioeerit ficut Didt in byfforia fco*quia opera bominum tantum afcenDere poterant. SecunDo propter bominum purgationem qiiia il/ lis quibus tunc viui repedent cdt locus purgatodf sTcrcio propter maiorem Dampnatorum cruciadonem.Quarto pro pter maiorem (an^lotum illuminadonem . Nam fecunOum Bafilium Deus faS^ munDi purgadone Diuioet calorem a fplcnDore ct totum calorem mittet aD regionem Dampnato/ tum vt amplius crudentur ct totum (plenDorcm aD r^onc beaiorum vt amplius iocunDentur Concomitantia ante iuDi dum erunt plura-Primum eft Oifccptado iuDids uDex cni in valle 2ofapbatDefcenDet bonos ci malos iuoicabit bonos a Dextris ct matos a finifhis ftatuet Et creOcDu c in locii emi n^ eu futuru vn ceteri potenit cu viDere Nec inteUigeOu cfE

Illp

q, omnes inttaiUam valliculam conduijaiitutr quia hoc eifet cucrilc vtoicit a crc.ScD erunt ibi..'? in locis circuiacetibo snparuaautc terra innumerabilia milia boTmefle polfunt maxime qfi cofbringimtur.Et fi neceffe fiierit eleOi erunt in. aere co?po;e agilitatc,iJampnati vero etiaj efie poterunt Dina iuipent3entc virtute^quia 62 tunc iiioex cum malis oifireptabit ros pro opibus mifericaoie qui no babuerut obiurgabit rt tunc omnes fuper fe plangent ^m qo oftenDit crifo. fcd^m* i^atn oicens plangent fe iuoei vioente* viucnte « viuificante quem quafi jx)minem mwtuii exiOimabant q coniungentes ic cw^re vulnerato /celus fuum Cenegare no poteruntPlan gent f e 62 gentiles qur varii» oifputationib? pbo?um cecepti wacionabilem aultieiam putauerunt efieoeum colewcrtid; nxu.b^langrot Je xpiani peccatores q magis Oilcxcrunt mcCm « Deum vcl xpm.^Plangcnt fe Inerctici qui pu;e boiem cruci/ fixum Dixerunt cu viDerunt ipm eife iuDice' in que spuxerut luoei.t^tangent feomnea trib? terte quia nec reriRcnoi virtus c(t 5tta aim nec fudcDi ncc facultas ante faciem eius efi nec penitctte locus ncc (atiffadionis tempus-ex angiiRia eni oim rc;c nibilqj eis remanet preter luiSu.SecunDu eR Differentia c»Dinis*^m ficut Dicit Qrcgorius.Tn lUDicio quatiioe erunt orDines.iJuo ex parte reprobo;^.^! Duo ex parte cleao;e.Alii ? f^*^wnt ficut bii quibo Dicitur.Efuriui 62 4 m^Pueare ^?c.Alii vero iuDicant q percut

licut bi| ^ quibo Dr.C^ii non creDirxrit iam iuDicatus efl qa neciuDias verba peipiut 4 eius fioem nec verbotenus fiuarc votucmntAli^ luoicant 62 regnant ficut bi/ quibo Dicet. Efu/ riui^ pi ns nnbi manDucare c»c.Alii iuDicant <? regnat i^ut viri pfech q alios luoicabunt non fententia ferant qa Iroc folius ujoicis eR.SeD Dicunt iuDieareiiuDicanti aSiRcte iHa affiRentia eritPrimo ao fando^c bonore. Magn? eni

Q ^niifit Dicens

e i s fup feOes ctc.SeainDo aD fine fyforniacoem (enteba uiDias approbabunt ficut aliqn illi ^ luDicanti aifiRunt eius niam approbant <? aD ipam approbanoa fiibfcribunt pfabvt acian^in eis luDiciii fferiptu ^3^c.Tprc{o a^vmalo;c 9Dcpna/ onc qs quiDe f>^mpnabut ex vite fue apatioc.ferciu eR in

daui 62 cicatriccsin cor»eJ'iecenim. ' ttu . nmo in onfione^c glonble vidozie ^ iDeo in excelietia? mone apparebunt vn Cri-flip matb crux 62 cicatrices raDiia lolis erunt luciDicKcs.TDem ^lOeta quStafit virtus crucisfot

1 ^ Dabit lumen Ilium vt Dtfcas quitum

crux 62 Urna liiciDu» 62 foleprecUrior cR.SceiiDo in onliour

fuc mifeticojDie boni flitit ialuati.Tetno in oficntionc fuc iu/ Oicie vt exJboc oHcnOatg^iuftiflinic reprobi fint oanati 4^ fq tantu precium fui fanguinis cotcnferiint vnce ifi boc ver/ ba eis exprobrabit vt oicit.Crifo-fup mafcbL^oicens ego pro' pter vos bortio fad? fum ^tev vos alligat? fimi et oelufus ct cefiis ct crucifixus vbi eft tantaru iniuriaru mparu fru^? Eocc precium fangumis mei qwc OeOi ,p reoepeone anhnap: vcftrarii vbi feruit? vfa quam inibi pro peio fanguinis mei oeoif^is Ego firp gloria mea vos babebo cu effem Deus afpa/ rens bomo et vitiorc me ominibo rebus vfis fccifris Na^ om/ nem rem viliflTtma terre ampli? DilexifHs qua iuffiriam mea ct fiDeTbGc* Crifb Qiiarto eftfeiieritas iuoicantis non enim fte^et tim ore -qa omnipotens cCrifo tiec refirtenoi virtf eff contra cu cre- ncc munere 4a oitifTim? cfl: bene venies veniet oies illa in q plus valebut pura cotoa afluta verba ct con/ feientia bona ^ maefubia plena ertr ille eff qui no vallet. vcc^^ bis nec fledet Donis -^te au* expedat Dies iuDicii et aDerit iltc' equiffim? iuDex cj niilliPpctdis pfbnam accipit an? pafaciu auro et argento q null? eps vel abbas vel comes ccerupe po terit Kec errore 4a fapietiflfim? efl leo pp Ida eft fcTa fumi moidj iile tremfeus afpedus tibi puu e effe fbliDum ct aptu omiiefecrctu cui obfcura clardmutariiDent filenciu cofitet cf fi no voce mes loqiiic Et i6 cu eius fapictia At talis et tata cetra ipi?iap?a^ nil valebut allcgacocs aouocato;c nec fopbir mata pBo;c nec pclariflfima clo^a orato;c nec aftueie verfu/ toru De bi/s iiif fic Oit t Tcro qriti illic eligues et muti fclico/ res loquacibe crut q aD pmu qnti pallores p1Sis q ao Cc^fm qnti niflin oratoribe 4a^ terdfi qnti cbetec argucijs prefe/ reDi fut ciccrois q at> qrtu Quintu efl excufatio borribilis tres cni tuc aocufatores cotra petorem flabutprim? cftoya bolus pfto tuc erit Dyabolus recitat? verba ^feflionis nfcct abicicns nobis qcuqj fccim? in q loco in q bora peccauim? et qD boni tiic facere Debuim? Didur? efl eni ille aOuerfarius ecjfiime iuDex iuDica iflu meu efle ob dpa q tuus efle notuit P gratia tu? p natura me?p miferia tu? ob paflione me?^ ob fiiafione tibi in obeDtes a tc acceperat i mojtalitsttis flola a mc accepit bac panofam q in Dut? e tunica tua vefle Dim^it cu mea buc vcTt e^jfTimc iuDex iuDica illu meu efTcct mceu Dam nanou effe Meu poterit nc td’aperirc os q tarinucnit vt iuflc cu Dya*Deputcf bec aug- Sed!? accufato? erit ^riu fcd? peta cni ,^a vniiquccp accufabuntfapfii/.vcnietin cogitacoe pec catorum fiiorum timiDi ct tranroucerit illos ex aDuetfo ini/ quitatcs eorum bene tunc loquentia fimul eius opera Dicent

tu nos egiRi opetatiia fumus non te cefercmus . fcDiempetr tccum enmus ^ tecu aD iuoicium pergimus multi fc]^ 62 mul tiplicibus cciminito eum accufabunt, Cercius acculatc» erit totus immOiis Qreg- Si queris quis te acciirabitoico totus munDus.Offenro em creatoec ofTcnoitur totus ir.unOus.Cri/ foRi-fiiper matbeu i n tUo oie nibil eR q? liioeanuis vbi celu 62 terra aqua Ibi 62 !una ofes qr noRes q totus miious Rabut ante oeum aoncrfus vos in teRimoniu pcccatoeum vrorum* 62 fi omnia tacerent ipiV tamen cogitationes noRre 62 opera fpecialitcr itabunt aouerfum nos ante erum nos fertiter accu fantes* Sextum eit teRis infaliibilis*trcs cnim tcRes tunc ao uerfum fe babebit peccat oe.V^num fiipra ie babcbit peocatoe* fc^ oeum qui erit luDex 62 teRis.Jcrc-xxix Ego ium iuDex 62 teitis Dtcit Ons alium intra fe-fc? ^rcicntiam.AugP.QiMrquis fututu iuDicem times pntem c5l'c:cntia coerigc.Sermo enim tue cauic teRimoniu cR ^fcientic tue. Teteium iiixta fc fcilic^ ^rium angeluaD cuRooia Deputatum qui tanqm confeius oim que fecit contra cum telHmoniu perbitxbit.^ob xx.Re» uclabut ccli io cR angeli iniquitate cius.Septimu eR accufa c6 peccatccis De fx)c ficut oicitQtc^ O qm anguRc erunt tut vie reprobis , Superius erit iuDex irntus . Tnfcaug Ix>rtenDe cbaos.A Dextris peccata accufantia.A finiRris infinita Demo nia aD fufpliciu traI?cntia.Tntus confeientia fais vrens feris munDus acDens mifer peccata fic Dep{?rnfug qui fugiet late/ rc erit impoilibilc afparere intollcrabile . Ocfauu eR fetentia irreuocabilis.3lla eni fententia nun^ poterit reuocari nec ab illa poterit afpellari. Triplici eni De caufa «fpellatio in caufis iuDicialibo non recipit. Primo .ppter iuDids excelle.ntia viiDe a rege ferente fententia a|pcHari m regno fuo non potei fqiiia in regno iiio nullum fupra fe babct.Similitcr nec ab impera' tere vcl papa poteif afpeUari.SccuriDo ^ppter criminis euioen tiam-quia quanoo crimen notcrium eit non poteif afpfllari Tercio ^pter rem non DcfcrenOanvquia res non recipit Dilati onem quia ferte ex Dilatione Detrimentum paterctur.Simili/ ter non a|pellatiir ^rpter banc triplicem rationem ab illa fen tentia non poterit afpcllan a papa . Primo ,fpter iuoicis excel lentiam -quia iuDex ille nullum fupra fe babetRcD ipfe ornes cxceoit cternitate Di^^nit.ite q ptate*vn De ab imperatore vcl pa pa poifet aliq mo afpellari aD Deum . A Deo aut nullu lic^ ^^a fup fenuUu babet.Se:uDo ppter crinus cuiDencia oia cni icc lera crimTa rproboiTi ibioe nota erut qt manifeRa.^cr* /^De rit illa Dies in qua faRa nra*qfi in qDam tabula piRa Demon ftcabunc. Tercio ,fp?er rem n an piffcrenDam nibilcm qo ib

agit Oilatione patitur ^ oia in momeioin ictu ocaii j^agur/t

Dc fan£lo T^nDrea apoftolo.

K' orcas interpretatur oecozus ve* rfiOcns vel virilis-ab anoor quoo cft vir vroicic anOreas qiiafi antropos io eii homo ab ana quoo eft furfum 62 tropos quoO clt conuerfio quafi furfum aO celefiia con / uerfus ao fuum creato?em eteci? fuit* ergo Oeco?? in vita reipjnoens in fapieti

. ^ oo^ina varilis i pena ct antropos in glia

Bius paflionem prefbiteri 62 oyaconesacbayc feiiafie ficut ''culis fuis vioerant confcripferunt. r

/ Morcas ct l qoa^ alif A/» oifcipiili tribus viciba a Ono funt vocati .Primo eni vocauit eos ao fui notidapficiit qn ffante anOrea oie q/ Oam cii iobanc ma/ gifhro fuo et alio cii oifcipulo auoiuit a iobe. Eocc agn? Oe i ctc‘62fiatim cu ali o oifdplb vdt et vioit vbi manebat ibs et manferut apuo iUu oie illo •Tnueniefqf anOreas fratre fuu fimonem aOOuxit cum aO ibefum. Seqnti aut oie ao pifcacois opa rcoierut pPrnoOu fcd‘o vocauit eos aO fui familiaritate ficut cu oie qoa turbis irruentito ao ibm iuxta flagnu genefaretb q9 Or mare galilee nani intuit fymo* nis Q anOrec 62 capta multituoinc magna pifdu vocatifqj ia/ cobo q ioBc q erat in alia naui fecutc funt eu 62 ite;i: ao ^ria rcoierunt.ScO poflca terdo cr vltimo vocauit eos ao fui oifd pulatu ficut qfi ambulante ibu iuxta ioem litus vocauit eos Oe pifeatione oiccns*venitc pofl me fada^ vos cte. Qui relidis oito fecuti funt eu eiq^ femp poflmoOii aobeleriint nec vitra, ao ^da reoicnmtNibilominus tfi vocauit anorcaaqiiofoa

•\f

De filis DiiapUs aD appellatu oe q vocacoe Dc matr iipvocaiut ao fe qs voluit ipfe ^ venerunt ao eu fecit vt ciTent mtoDeci cum eo poft aiccniione Oni oiuif s apfis*anorcas apu&fytbi^ matbe? vero apuO mutrgunoia prcoicauit-viri aut illipOtca/ tionc matbei penitus refpuentcs ei oculos eiiieriint K vincSu’ incarcecaueriintp? paucos Dies ocxrioe cu oifponentes.i^ntea^ angelus Dni ran(So anOree aparuit ci murgunoia; aD fanfluj matbeu ire pcepit q rnoente i'e via nefcice iiiffit vt ao ripa ma ris iret 62 ao prima nane qua mueniret intret q veloci? iufla coplens aD vrbem preDicia venit angelo Duce 62 ^jfpero v^o flante*^» inuento apto carce fan^' matbei eoq^ vifo fieuit plu rimu ceauit-Tuc Dns matbeo rcDDiDit bfificiu Duo;c luminu quib) eu puaueratneqcia pcto;c‘matice? aut abinDe reccHlt antbioebia veitpficifces l/aut qD Dr De i ? libecacoe matl^i et reititucoe Duo;c luminu p anDrea no puto Dignii fiDei ne intato euageliftammoeatio infima Denotet qfi fibi non potuit obtine c}d anDreas ei ta Yacile impetuit.C^iiioaj iuuenis nobif Du inuitis pentib? aplb aDbcfif^ pentes ei? Domu in q moea/ bat cu apfo flioccDerut.Guq^ iaj i altu fiam a fuccrefcct puer accepta ampulla fuper igne fparfit 62 flati ignem cxtivit illis aut Dicctih? fili? nr magn? effed? e Du p icalas vellent afccDe a Deo fiint cxcecatc vt ipfas fcalas nenit? no viD^nt.?^’unc c}Da exclamans ait vt qD vos fluito lalx^re ^fumitis De?pugnat ;p eis 62 vos non vioebitis.Ceflate ia ne in vos ira Dei DefecnDat Multi gViDentes Dno creDioerut pentes fio ei? p? qnqginta Dies mo^tui i vno monuineto fut pofiti.QucDa multer cuiDa bomidoe siundla cu pare nonjmflet fojai fue Dixit vaDe p me Dyana Dnam nraj inuoca.Cui inuocati ait DyaKil? .Cur meinuocas cu tibi pDefle non poflim.SeD vaDe aD anDream aplVn <5 fojoee tuaj pout aDiuuare.AD ^ cu iuiflrt 62 apfm ao fcKOje pidi tante DuxifTetDicit ei apfus.Rede boc pateris (^a male niipfifli Dolofe <)ccpifb 62 Demones f)fuluifb.S? tn peniti ct in xpm creoe 62 pfim pice.Qiia crcDente abortiuu ptulit ct Dolojccflfauit^Senex c}Da noie nicolaiis aoiit apfm*D Dne eccc Ixx-anni vite mee fut in quib? fp luxurie Depuiui. Accepi aut' aliqn euageliu <Kas Deum.Vt mibi amaDo stinentia largcrec Si in ipo peccato inueteratus ct a mala f>aipia illediis ffatim ao opus lolitu reuertebar.Qiiaoam igitur vice ocupifeentia inflammatus oblitus cuangeliu qD fup me pofueram ao lu/ panar iui Ratiq^ meretrix Dixit mibi.EgreDere fenex egreoere quia angelus Dei es tu ne me contingas neq^ buc acceoc pre/ fiimas viDeo enim fuper te mirabilia flupefaiSius aD verba meretricis recolui quoo mecum euangelium Detuliilem.

r.unc igitiii: fancic txri puo faluic riica tua pia aatio itetrceOat* AuDiens loqc beatus anotcas flere cepit ct a tcrcia vfq^ at> no nam cMauit 62 fuegens noluit comeoece «Tcd ait non comcDa^ Donec fciani fi ofis milercbit buius fenis. Ciiq^ Diei» quinqj iefunaf ct venit vox aD anDrcam Dicens obtines anDrca ^ fc ne-fcD iicut per ieiiiniu macer af fi te fc 62 ipfe affligat ieiuniis vt faluetiir. Sicq3 fecit 62 in fex menfil» in pane ct aqua ieiiia uit Q poifmoDu plenus Ix^nis operibo in pace rcqeuit.Venit Igitur vox aD anDrca Dicens per oratione tuam nicolau que^ ptrcima accyiva.Qi.ti: iuuenis ctiflianus fecretius fani^o anDrce Dixit nuiter mea pulcru me siDens De opere mc illicito teptau.tcui Dum niUbtenus alTentire iuDice aDiit volens in me crimen tante neo.uitic tctojqte -fcD o?ra pro mc ne moeiat tam iniiiifema ct aaufatus penitus reticebo males vicam per Dcre q; inatre mea tam turpiter infamare. Tuuenis igitur aD iuDiciu vocatur 62 illuc eum anDreas profcqtiir accufac con P.anter mater ftliu q> fe voluerit violare interrogatus pluri/ es iuuenis an eeg taliter fc baberet nibil penitus niDebat tunc anDreas matri Dix^t cruDeliflima feminarii que per tua libiDi* nem vnicu filiu vis perire tunc^olito Dixit. Cne buic horni filius meus aobefit poffqm boc agire voluit feD ne^uit.Jrat? itaqj iuDex iulTit pi:cru in faecum linitu pice ^ bitumine mit ti ct in fiumie proi/cl'anDcea vero in carcere referuari Donec exccgitraec fuipliciu quo periret feD c«ante anDrca tonitruu bcitibilc omnes terruit-^ terremotus ingens cuneSos ^ffra uit ct mulier a flumine percufla 62 arefafb.i cccruit.Orantibo piK ceteris aplm r,c perirent- o?auit pro eis ct omnia ccflfaueft ?^unc fpofitus creDioit ^ Demus eius tofci- Gum aute^ eflet apliis in ciuitate nicea Dixervit ei ciiies extra' ciuitate fecus viam fepte Demones erant qui ptereuntes boniTes occioebat quii» aD iufluni apU ante populu in fpene canum venietil» prcccpit vt iKuc irent vbi nulli boim nocete poflent qui ffati euanuirunt.Tllc aut boc vifio fiDem cbiifli receperut. Et cu V er ifet aD portam alterius duitatis-Ecce qDam iuuenis rnot tuus ferebatur qrente aplb quiD ei acciDiffet Dicfum cfb ei feptem canes venerunt ct eum in cubiculo necaucrunt ct lacri mars apeffolus ait Scio Domine q? fuerunt Demones quos a nicea vrbe rcpuli.Dixtfq^ patri QitiD Dabis mibi-fi fufdtaue to filium tuum. Cui ille nil carius e'gb pofliDebo ipfum ergo tibi Dabo 62 faSta ojationc furrexit ct apofiolo aDbefit. Cum quiDain viri numero quaDraginta kD apoffolum nauigio ve nirent-v t ab eo fDei Doctrinam reciperent cccc a Dyaboloma/ rt’ concitatur 62 ornes pariter fubmerguntur.Cum 'aut eo2u

•vi^.

corpora ao litus pelata fuiflcnt ante apoflolum oeportant ct ab eo continuo fufcitanc qui omnia que fibi aodoerant narra lierunt vnoe in quooam ymno ipfuis legitur Quaternenos iuuenes fubmerfbs maris flucfribus vite rcDOioit vfibus-Bca/ tus igitur anoreas in acbaia cofi flens totam eam coclcfi|‘s im plcuit ac plurimos aC> fine^ crifli conuertit. Vxorem quoqj egee proconfiil fioem crifli tK5ciiitet facro baptifmatis fonte ipfam regenerauit- AiiDies l?oc egras patras ciuitatem ingre oitur conpellens crifbanos a& facrificia yoolorum* Cut od currens anoreas oixit oportebat vt tu qui iiiDex fx)minum ciTe meruiYli iuoiccm tuum qui in celis efl cognofccres et ag<^ nitum colores ct coienoo animum a falfis oiis penitus reuo/ cares Cui ^eas tu es anoreas qui fuperflidofam preoicas - feStam quam rom^ni principes nuper exterminare iufldrunt' ao quem anoreas romani principes non Dum cognoucrunt quoinoDo Dei filius veniens Docuerit yDola efle Demonia que lic Docent vnDe offenDat Deus vt offenfus ab cis auertatur 6^ aucrfus non exauDiat ct non cxaiiDienDo ipii a Dyabolo cap tiuentur et captiuati tam Diu DeluDant Donec nuDi De cotpo/ re exeant nibii fecum preter peccata portantes^Cui egeas ifta vana ibefus veffer preDicas crucis patibulo eft affixus. Cui anDreas pro reftauratione nofira non pro culpa fua crucis patibulum f|X5nte fufeepit aD quem egeas Dixit . Cum a fuo Difcipulo fuerit traDi tus et a iuDeis tentus ct a militibus cru cifixus quomoDo tu Dicis cum fponte crucis fiibifle fuplici/ um «Tunc anDreas quinq^ rationibus cepit oflcnDere ctif^u voluntarie paflum fuiffe fcilicct ex eo a paflionem fuam pre uiDit et Difcipulis futuram prcDixit Ecce inquiens afcenDi/ mus ierofolimam cte Et ex eo q> petro cum ab boc auertere cupienti Dure inDignatus fuit Dicens vaoepoft me fatbana <?c*ct ex eo q? vtriufq^ fcilicet padenDi et rufurgenDi fe pote ' ffatcm babere manfeRauit Dicens poteffatem babeo poncDo dnimam meam et iterum fumenDi eam- Et ex eo q> proDito/ prccognouit cu m panem intindum ei DeDit ^tJec tamen vitauit-Ht « eo q> locum in quo proDitorem venturum fcie bat elegit Et bi/soibus fe interftiifle afleruit aODit anDreas quoD millerium crucis magnum efleteui egeas miflecitim Dici non potefl icD fuplidum verum tamen vbi mibiob/ temperaueris ipfiim miflerium te faciam experiri crc.

Cui anOreas fi crucis patibulum expauefccre crucis gloeia^ u6 prcr>icacc.AuC)irc a tc volo niiileriu crucis fi foete crcoas ipm agnitu colas vt falueris. Tunc ce pit ei miflcriu reOemp/ tionis pantsere 62 qua £)gruum 62 ncceflarium fuerit quinq^ rationibus perfuacere.Prima ratio eft qo quia prim? bomo per lignum mojtcm pelleret pacienoo.SecunOa-g> quia oe im maculata terra fadfus fuerat preuaricatc» congruum fuit vc oe immaculata nafcerctur virgine reconciliato?. Tercia qa aoam ao cibum vetitum incontinenter manus extenderet c6/ gruum fuit vt fecunous aoam in cruce immaculatas manus extcnoeret.Qtiarta q* quia aOam abum fuauem vetitum gu ffauerat congruum fuit ao boc qo contrariu pelleret strario vt xpus efca felUa cibaretur.Quinta quia ao boc xps nob fuam immoetalitatem conferrct congruum fuit vt noftrafibi mojtalitatem affummcret. Nili eni oeus fachas fuifl^ moetalis bomo non fieret immo?talis . Tunc egeas oixit bcc vana tuis narra 62 mibi obtempora oi/fqg omnipotetibus racrifica.Cui anOreas omnipoteti oeo agnum immaculatu cottioic offero Qjyi poftquam a toto populo commeflus fuerit viuus tZ in/ teger perfeuerat.Egca quomodo boc fieret requirente oixit an Orce vt fo?ma oifcipuli afliimcret.Cui egc.is cgo cu to?mctis a te exigam rei noticia^.Tratufcij iuflit eum in carccre reduoi Mane fado tribunali fifcitur 62 aO faciificia yooloeum egeas eum ircru inuitarc cepit oicens nifi mibi obtpaucris in ipam qua lauoafli cruce faciam te fufpenoi.Cuncp ei multa fufpli/ cia minaretur.Rnoit quicquio tibi vcflcr in fufpliciis magis x!XCOgita tanto enim regi mei ero acceptio? quanto fuero pro nomine eius in tormentis conftantio? . Tunc iuilit eum a vi/ gintiuno bominibus ccoi 62 cefum m artibus ct peoibus cruci alligari vt fic lorgiojcm reciperet cruciatum. Cunqj Oucerct ao crucem facTlus ell concurfus populo?um oicentiu.Tnno/ cens fandis eius fine caufa Oampnatur quos cum rogauit apoflolus ne fuum martirium impeoirent Vioens autem an/ Occas a longe crucem falutauit eam oicens.Saluc crux quei coepore xpi oeoicata es 62 ex membris eius tanquam marga/ vitis o?nata antequam in te afccnOeret oominus timo?em ter/ renum babuifli mooo vero amo?em celcflem obtines voto fufeiperis. Securus igitur ^ gauoens venio aO tc vt tu exultas fufpiaas mc oifdpulum eius qui pependit in te quia amato? tuus femper fui 62 defideraui ampleifii te.O bona crux que de co?em ct pulcritudinem de membris domini fiifccpifli diu de fiderata follicite amata fum intermifTionc que ita 62 aliquado concupifeenti animo preparata accipe mc ab bominibus et

rcO?)c me magirtro meo vt pet te me tccipiat qui pec te me re tJemit ct bec oicens fe exuit et vefl imenta carnificibus traoi^ oit ficqj cum in cruce vtiuflium fu erat fufpenoerunt. Jn qua biouo viucns vigintimilia hominum aftantium preoicauit Tunc minante turba egee moJtcm et oieente virum fan(^m manfuetum ctpium non Debete ita pati venit vt ipfum Oepo neret. Que viDens anDreas Dixit* Quio tu aD nos venifti egea (i pro penitentia ipam conikfuetis (i autem vt me Deponas fei as quia ego viuus De cruce non DefcenDam* Tam enim vioeo regem meum qui meexfpc^at Et cu vellent eum foluere nui lo moDo poterat aD eum pertingere quia ilatim eorum brac bia ftupioa rcDDebantiir* ViDeni autem anDreas q> plebs vo lebat eum Deponere banc orationem in cruce fecit vt Diat^au gurtinus in libro De penitentia* Ne me permittas Domine De/ fcenDerc viuum fcD tempus efh vt commenDas terre co?pus meum tainDm enim portaui tam tamDiu fupercommenDatit vigilaui taboraui ^ vellem iam ab ipa obeDicntia liberari ip/ Ibgrauiflimo inDumento fpoliari-RecotDor quantum in por/ ; tanoo oneroilim in DomaDo fupcrbu in fbuenDo in firmu in cobcrcenDo letum laboraui (cis one quocieiis a puritate con/ templeris retrahere me cotenDebat quoaens a oilci^lTime cf ctis fue fomno me excitare obtenOebat qntum et quocies do/ lorcm ingerebatQui igit tamDiu vt potui patet benigniffimc puguanti refHti ct tua ope fupcraui* A te iulf o remunerato/ re Q pio polco ne mihi id vitra commenDes feo Depoli tum rcD Do-CommenDa alii micbi vitra non impeDias ct refurree turum feruet ct reDDat iplum quoq; meritum fui laboris rc/ cipiat Tcrre iD commenOa vt me amplius vigilare non opor/ teat libere aD tc fontem vite inDeficientis gauDiji* tenDerc anx antem iam non retrahat nec impeDiat-Mec augufHnus*Mi|si Di(^s fplcnDor nimius De celo veniens Dimioia hora cum cir cumOeDit ira vt nullus cum viDere pollet Et abfente lumine fimul cum ipfo lumine Ipiritum traDiDitS^aximilla vero vx or egee tulit corpus . Aportoli farK^ ec honorifice fepeliuit Egeas vero antiquam Domum fuat reDiflet-Areptus a Demo ne in via coram omnibus expirauit* Aiunt quoq; De lepulcro fandi anDree manna in moDil farine ct oleu cu oDorc liiauif fimo emanere a q q fic anni futuri fertilitas nicolis regionis oflenDit Mam fi exiguu ^pfluif exiguu terra exhibet ft udum

Si copiofe copiofum ix)c forte antiquitus veru fuit feO mo eius cojpus apuD coitantinopolim traflatu eflepbibet. Bpi/ fcopus quioam rcligiofam babens vitam beatu anorea inter ceteros fan^tos i veneracoe babebat ita q> in cu<^s fuis ope/ ribo h ucfemp titulu ponebat ap bonore Dei et beati anDrec 3’nuiDens igit viro fan&o boftisantiqu? aD eu DecipicnDum tota caliDitate fe cotulit feq^ in fb?ma mulieris pulcrimc tranf fo?mauit-V^enit igit aD palaciu epifcopi aflerens fe velle cofi/ teri eiDem maDat epifeopo vt fuo penitecionali cofiteat cui ple nituDine traDiDit potefiatisj.Renuciat illa q> nulli bominum nifi fibi fecreta Ilie colciencie reuelat ficq^ c6uid:us epifeop? eam aD fe venire precepit* Cui illa obfecro Domine mifercre mei ego vero in annis puellaribus vt cernitis conllituta 62 a pueritia Delicata nutrita ncc no 62 regia (lirpe progenita ctia in perigrino babitu fola veni.Maj pater meus rex itaq^ valDe potens cuiDam magno principi me volebat in coiugium fo/ ciare cui rfiDi omnem tbotum abbominer maritale^ quia vir ginitatem meam cbrifloin ipetuum DeDicaui •62iDeonun(^ poilem in carnalem copulam confentire, Deniq^ fic artata cb oportebat me aut eius volutati obeDirc aut terre Diuerfa llib ire fuplicia latenter fugam inii magna eligens exulare quam fpcnfo meo fiDem infringere. AuDiens veto vellre fan£iitatis pr cconium fiib alas vel Ire prote^onis confugi fperans me apuD \ os locum reperire quietis vbi pofi*um?£)templac6nis carpere fecreta lilentia prelentilqj[ vite vitare naufragia 62 per/ turbationem munDi fugere pflrepctis.ADmirans in ea epus nobilitate generis pulcrituDine coepis tam immenfu femore et tacire eloquentie venuliatcm placita 62 benigna voce rfiDit. EHo fecura filia ne foemiDes c|a ille obeui? amo?em te 62 tuos et tua tam viriliter cotempfiAi tibi ob boc cj in pfenti cumulu gratie ct in futuro plenituDinem glotie largietur. SeD 62 ego feruus eius me ^ mea tibi offero eligafq^ tibi vbi placuerit manfionem volo aut boDie mecum pranDecc Debeas -Cui illa nolo inquit pater noli De bac re me rogare ne fo?tc ex aliq mali fulpicio proueniretEt nito? fame veRre Denigrationem aliquam pateretur.Ao quam epifeopus Dixit plures erimus et non foli.Ht ioeo nullum mali fulpicionis fcrupulum in ali quo poterit generari . Venientes itaq^ aD menfam epifeopus et illa ex ofpofito conceDerunt ceteris refiDetibus bine q inDc SlntenDit in eam crebro epifeopus eiufqjfadem no Definit in/ tueri 62 pulcrituDinem aomirari, Sicq^ Dum oculus figitur animus fauaatur.Et Dum cius fadem non Definit intueri an/ tiquus boflis cc» eius graui iaculo vulnerauit p^enDit De boc

CK tuoictbus 62 fetis patentib) aiginein Oiixit patetf ci? epi; pbanus matev veto iobanna 5>i<3a e que cum tn primeuo iu uctutis fue flo?c pa/ rentes genuiflent oc inceps continentet viucntes celibc vitaf Duxerutbie prima oie oum balnearct*'

.Jcoiaus 'dui§ p a/ tere vtbis

ftcA? ftetit in pelui. Jnfup qrta 62 fexta feria ttfj (cmel vbera fligebat fa^is aut iuuenis aiio;e oeuitaiis lafciuias eocteria;e poti? ^at limina q qcquiD ibfeej faeraferiptura intelligere poterat memoeit retinebat parentiio vero fuis oefundis cogij tare cepit qualiter tanta t)icta;c copia non ao lauoem buana fcO tunc Dei gloeia oifpenfaret qoam f)uitancus fuus fatis no/ bilis tres filias virgines ob inopia; ^flituere cogit 62 vt fic fami ea;c jmcrco aleret qo vbi fani^us £)pit fcelus ab1x>rruit 62 maffam auri panno inuoluta in Do mu ei? pfeneilra node clam iecit cla recclfit mane aut furgens bo maifa? auri r pit Deo gfas agens pmogenite nuptias celebrauit no multo pofb tpe Dei famulus fill peregit opus qD rurfus ille reperies 62 in tauDes immefas ^ciimpens Decetero vigilare .ipofuit vt feiret ect q fue inopic fubueifl; P? paucos ctia; Dies Duplicatam auri maffa; i Domu ^piecit ao c? fonitu ille excieat 62 nicolau fiigiete infeqf taliq; voce alloqtriRc gofi teq; afpedui nc fub trabas meo.Sicq; accurres veloci? nicolau bimc ec cognouit mox bumi ^flrat?ofculati volebat peoes cius j*ille refugies ab eo exegit ne cii q;Diu viuet pubfiearct P? b‘^mirec citatis Defiin^^o epo £5ucnef t epi illi eccie De epo .puifuri aoerat autc inter eos qDa; magne atftoeititis cpus aD c? elccdioq ois fnia DcpbcDebat.Cu ig cudos iei.uniis ofoito inflitc monuifl^ noc te illa voce auoiuit Dicctc fibi vt boca matutiali fores eccie ob ?uar;.Et ^ pmu aD ecda; c? etia noifi c nicota? veice 9fpicet ipm in epm ofecret b^g^ali/s miclas epis aOmonuit vt ornes ofoibo infiffdit q ipe ^ foeib? cxcubar^.Mtifc in moDu i bora matutiali qfi a Deo milTus an oms fe agebat Nicola? ^a^pre benDens eps Dixit ei qD tibi nom c ille erat colubina fimpliti/ tatcplen? inclinato capitc Nicolaus in gtvf e feritatis ieeuus

Qiicm in ecclcfiam Ducctes lic^ populu rcnitentc iii catbeOra coUocauerunt ipfe aute canoem quam ptius burmiitatem 62 m02um gcaiiitatein omnih> fc^tabatiicin otone pui^abat capus macctabat-muliccum£)rc»tia fugicbat.Mumifis erat in omnes fu fcipient»- Efficax in loqueoo. Alacer in exborta/ oo-feuefusin caripienoo. Fertur quoq^ficut legitur inero nicaquaDam nicolaum niceno interfuifle confilio.Quaoam aute t)ic oum quiDam nautc pariclitarent ita cum lacrimis aauerunt . Nicolae famule m fi vera funt que oe te aiiDiui/ mus nunc ea experiamur -mox quidem in eius fimilituoinc^ apparuit oicens.Eoce affum vocaRis enim me.Et cepit eos in antemnis^ rudentibus aliifq^ iuuare nauis armamentis fla timq^ ceflauit tempeRas. Cum aut ad cius ecdefa^ veniffent quenunqm ante viderant fine indice cognoucrunt.Tunc deo ec libi de fua liberatione gratias egerunt qd ille diuinc miferi cadie cau fidei no fuis meritis attribuere docuit. Qwoda^ tempore totaprouincia fan£ii Nicolai fames valida ptulit- ita vt omnib? deficerent alimenta. Audiens aut vir dei naues oriuRas tritico portui ajplicafTc -illuc Ratim ^fidfcic rogas nautas vt faltem in centum modii per qmlibet naue fame pe riclitantibo fubuenircnt.Cui illi non audemus pater qamc/ furatum cft alexandrie opcrtjin botreaimpatais nos. redde Qiiibus fani^his dixit fadtc nunc quod dico ct vobis in dei virtute promitto nullam minorationem habebitis apud regiu exaclorcm- Qiiod cu feci flent ct eandem mdliram qu^ alexandrie acceperant reddidiflent miniRris impatoris nii/ raculum referunt et deum in fljo famulo magnifica laude atl tollunt frumciitiim aiitfjm vniufcuiufq?indigetia vir dei di Rribuitita vt niiraculofe duobp annis non tantu ad viRum fufficrrct fed etiam ad vfum Icminis babudarct- Cum autej regio illa ydolis dderuiictpre ceteris nefande dyanc fimula/ cnim populus coluerat adio vt vfq^ ad tempus viri dei non/ nulli ruRicipredi(£fe religioni excerabili deferuirent aefub quadam arbore confecrata dyane qfoam ritus gentiliu exer/ cerent at vir dei prediRum ritum de omnib? finibus expulit ipfamq^ arborem prccidi mandauit- Jratus ex boc cofra eu boifis antiquus oleum mydyaton qd in naturam in aqua et lapidib? atdet confcdtieq^ in formam cuiufda religiofefemiV nctranffigurans quibufdaadvitu dei naiiigatibD in qiiada^ faginula obuiauit* Sicqj affata cR eos mallem ad faniRu dei venire vobifeum fed nequeo rogo ergo vos yt boc oleu ad cius eoclefiam offeratis et ob mei memoria ex inde aule eius parietes liniatis Ratim euanuit et ccce alia cernutnauieula

•xy

cum fxjticfiia perTonis inter quos vnus erat fimitim? fan^lo* J^icolao Qui fic aitillis-Mcu qiiio mulier illa locuta eil vo/ bis vel quio attulit* Tlli aut cuntSa per «oincm narrauerut quibo ille boc efl impuDica Oyana ci vt me verum oicerc con probetis oleuilluD in mare proicitc quibo ^iacntibo ingens Ignis in mare fuocenDit 6Z contra natura oiucius in mari ar/ tjens 9fpicitur. V en ientes igitur aO fevuii oei aiebant vere tu es ille qui nobis in mari afparuifH 62 Oyaboli infioiis libera/ fti.Per ioem tempus aim queoam gens romano imperio rc bellaflTet contra eam imperato^ tres principes. Nepocianu vr/ fum Q apilione mifit quos portui aoeratico obuentu contra riiim afplicatos* Beatus nicolaus vt fecum comeoerent inui/ tanit volens vt gentem fuam a rapinis compefeerent c^uos in nunoinis exercebant. Jnterim Dum fanubus abcirctcoful coz rupt? pecunia tres innocetes milites iuflerat Oecollari.QuoD vt vir fandus aiioiuit togauit pcincipes illos vt fecum illuc vfqj graou concito perarent Venienlq^ aD locum vbi Decol lanDi erant -inuenic eos poplice flexo facie iam velata 62 in fpiculatojc enlem fuper eoeum capita iam vibraffe. At nicola us ^clo acecnfus ct in licba2an fc auDa^cr ingeilit ct glaoitim De manu cius eminus propulit innocentefq^ foluens eos in/ columes fecum Duxit.Jllico aD pretoeium confuMs properat* ct fo?es claufas vi referat. Mox lUi conful accurres falutauit cum.Afpemens boc fandus Dixit inimice Dei legis prcuanca toe qua temeritate prefumpfilbi tanti confdus fcelcris vultu confpicerc nrm.Que^polbqm plurimum obiurgaflTet aD pre ces tn illozum Duco cum penitente benigne recipit recepta igi tur bcncDidioneimperiales nunci/ifer pagunt d impios fine fanguinc hoRes fuboimt.RcDientcfcpab imperatoec magnifi cc fiint rcccpri*quiDam aut eoeum felicitatibo inuiDentcs pre fc(5bo imperatoeis prece ci pretio fuggelferut vt cos apuD im/ perato?em Dolofe manif?ftatis crimine aocufarct q> cum impe ratoei fuggefliflet ille nimio furoje replet? cos incarccrari pre cepit at fine aliqua interrogatione illa cos node ocxnDi man DauitquoD cum a aifbooe occiDiflem feioerunt veflimcnta fua 62 gemere amare ceperunt.Tunc vnus cocum fcilic? nepo cianus recolens q, beat? nicolaus tres innocentes liberaucrat ^ exhortatus efl alios vt cius patrocinia flagitarent quib? oza tibus fandus nicolaus nodeilla confbantino imperatoci apoa ruit Dicens. Cur illos principes tam iniufbe comprebenDifbi 62 mojti fme crimine abDicafbi*fiirgc velox cofq^ quantotius Dimitti iubeto. Sin aiitcm o?o Deum vt tibi fufeitet bellum in quo tu cocuas 62 befli/s cibus fias cui imperatoc quis es tu

qui bac nocTfc palaoum meum ingreifus tafia autJes foqui* cui i!lc Bgo fum »ikolaus mitree eiuitatis epdcopus.Sic cr p fc^m finufitcr tetruit petr viium ciccutt oieens mente 62 fen fu peroite cur in necem innocctiu confenfifti perge cito ^ eos liberare iluoe. Sinaiitc coipus tuum vermibo 1'caturirct 62 oo miis tua citius ocRructur.Cui ille quis es tu qtii nobis tan/^ fa minaris .Scito inquit me eflc nicotaum miree ciuitatis epi " fcopum vtriufqj cuigilantib? Hatim mutuo fua fomnia pan Ciunt 62 pro illis incarccratis stinuo mittunt. Quibo ait impe rato? quas mai/eas artes noTcis vt tatis nos illuoatis fomnis Cuirerpenoerunt fe magos non cflenccmojtis fententiam mecuiUc.Tunc imperato? norcis inquit bominem cui nomen elt nicoLiiis at iili auoito boe nomine manus exteoerunt at> celum rogantes oeum vt cos nc^' nicolai meritis a ptefenti periculo !iberarct£t eum imperato? totam vitatn eius 62 mi/ rabtlia ab eis ^l>>icifl~ct oixk cis. 3^tc 62 oeo gratias agite qut vos cius predh? Itberauit.Seo ci ve noflris eioemaflFerte gan Ciolis rogantes eum vt slccrius micbi minas non inferat lt ?> pro me <i regno meo ao oominum preces fuOat poft paucos oies preoidi vici aD oei famulum fe prolletnunt ©icentes ve tc famulus ©ei es vere culto? ^ amato? cbrifli. Cumqjfibr o/ mnia per o?©inem retuliiTct ille elcuatis in celum manibo im/ tnenfas ©eo lau©es retulit ac bene inflrudos principes pro pria remifit.Cum autq ©ominus vellet eimtaflumere.roga/ iiit ©nm vt angelos fiios fibi mitteret n inclinato capite ange los fe venire vicit ©ido pfalmo.^^n te ©omic lperai;i vfqj in manus tuas^c tra©i©it fpiritum ‘anno ©omini*ccc*\liit“ vbi celeliium melcCia au©ita efl.Qiiicum fepultus fiiiflet in tumba matmocea a capitc fons olei ^ a peoib? fons aque pro fluxit a vf'q^ booie cx eis membris facrum refucat oleum va letis in lalutem multo?um. Succedit autem ei quisam vir bo nu» qui cum a feoe fua ab inuicis eft ©epulfus . Quo cieifio olcu fiucre ©efi/t.Se© eo rcuocato protinus cm.anauit .Pofb multum vero temperis tburcbi mrrream vrbem ©eflruxerut xlvif milites barenfes illuc profe<Sis quatuo? ntcmacbisfibi odentibus tumbam fan<di nicolai aperuerunt oifaq^cius in cieo natantia in vrbem baceam reucrenter ©etulerimt. Anni- ©rimilkfm0*lxxxvii»Virqui©a? ab vno iu©eo qn©am fum mam pccunie irtifuo accepitmras ftiper altaiclandi ntcolat oi aliu fi©eiufiro?e babe neqrct q> ^ citius poll§ fibi re©©ecct«-

tenente autem iHo Oiii pt cuniam.?uCeus eam expoflulauit § eam iibi reDOiDifle affitmat trabit etgo cum ao iuDiciuni 62 . iuramentum mOici t oebitoji. ?lle baculu caiiaturti que 4uco minuto impleuerat feaim ?>etu(ecaf ac fi cius aminicujta yir>i/ giret volens’ igitur facere iuramentum in Deo baculum traDi DitreferuanDum iurauit ille q? plus igitur rcDDiDerit , etiam q». Deberet*fa(^o iuramento baculu fuu repecift ci iuoeus igna . rus afHinc eum (ibi reDDiDit.RcDiens aut qui frauoem fe^c/ ' rat in quoDam biuio ofprcflixs coeruit fbmno cucrufq^ cum . impetu veniens eu necauit 9 plenu baculum auro fregit 62 ;auru effuoit.^uDicn» bociuDeus conatus illuc venit. Guqj polum vioiflet/» a multis ei fugeretur vt autu reciperet om/ ^ nino rennuitnifi qui oefun^lus fiierat aP vitam beati nicolai ; meritis rePPeretut afluens fe fi boc fieret baptifmu fufeeptu ' rum <1 criflianum futiiru continuo qui Defuneffus fuerat fu fdfatiir ^ iupeus in crifH noTe baptizatur. QuiPam iuoeP.vi/ Pens beati nicolai virtuofam potentiam in miraculis faciepis ymaginem ciua fibi freti precepit eamqizin fua Pomo collo/ cauit cui res (liaS cum aliquo lonmus iret cu nimis comen/ Pabatbec vel (imilia verba piccns-Kcce nicolae omnia bona . mea vobis cuffoPienPa comitto 62 nifi omnia bene cufloPie/ titis vldonem expetam Pe vobis verberih? flagcllis.QuaPa

igitur vice pum ille abeflet fures aPueniunt cuniEla rapiunt fblam ymaginem Perclinquut.TuPeus aut repiens 62 fe f^/

liatum viPens ymaginem alloquic talibus vd (jmilibus vfus ' vetrbis .Domine nicolae none in Pomo mea vos pofueram vt

res meas a latronibo (eruaretis cur bor facere noluiftis 62 la trones qtenon ^bibuiffis.Jgitur tormenta recipies 62 ,p la/ tronibo pena lues.Sicc;rz Pamnu meu in tuis recopenfabo tor/ mentis 62 furoje meu in tuis refrigeranpo verberito 62 flagel/ lis.Aocipiens ergo iupeus ymaginc*pire eam verberat pirecp/ flagellat.RIira res projflis ^ flupenPa piuiDentibus furibus

que rapuerant*Sandus Pei tan^ in fe verbera rcccpiffct afpe ruit bec vel fimilia verba Ptces.Cur tam Pire ^ vobis ftagel/

. latus fiim.Cur tam fiDelitcr verberatus.Cur tameta tot paf flis.Ecce cojpug meum liuct-Eccc qualiter effufione f angui/ nis rubet pergite eidus ct cuncta fcPDitc que tiilifHs alioqui : Pd omnipotentis in vos ire oefeuiet ita vt fcelus vefttum in mePiuin publicetur 62. quilibet veftrum fufpenpium patiat Ap quem lUc quis es tu qui nobis talia loqueris.Et ille ego

fiim nicolaiisferuus iefii crifti quem lUPeus ille pro rebus ' fuis quas tuliftis tam cruDeliter flagellauit- Territi illi aP iu/

. Deum veniunt miraculu referunt ab co qiiio ymagjni fecerit

auDiimt cun(3:arc0C»urit.Sicq^(Slatror.esat)v{am retJeunt re^tinicinis &2 iuCeus fioeni amplectitur faliiatoris. Vir qui Dam pro amore fili/ fui litteras aDifcentis fcftum iancti SliV colai annuatim foler.niter celebrabat. Quaoa igitur vice pa/ ter pueri conuiuium preparauit q multos clericos inuitauit Venit autem oyabotus ao ianuam in babitu peregrini petes elemofinam fibi oari iiibet ^ todus pater filio vt tJet elemofi nam peregrino ^erat puer feo peregrinum no inueniens in fcquTtur abeuntem- Cucp ao qooam £)pitum perueniflrt ap/ prebeoens oyabolua puerum eum firangulauit.Quot> auDi' ens pater vebementer ingemuit corpus tulit in tbalomo cof/ locauit*Ccpitq^ pro Polore clamare 62 orcere fili oilei^iifTime quomoDo e(l vobis fande nicotae banc eff < merces bonoriif quem vobis tam Diu exbibui.6t cum bec^ ^milia Diceret fla timpuer ^iDefbmno eu^lans oaitos aiparuerat furroat Vir quiDam nobilis rogauit beatum nicolanm vt (ibi filium a Domino impetraret promittens fe ditum aD ecdedam ems Dui^lunim 62 ripbum aureum oblaturuni^Ftluis ergo nafei tur 62 aD etatem pcrDucitur 62 dpbus fteri iubetur qui Dum ftbi valDe placeret (liis eum aDoptauit vfibus 62 altum eque valentem fieri precepit nauigantilo itaq; aD ecdefiam fan6H nicolai iubec pater filio vt in illo ripbo quem primo fictt ft/ dt a quam fibi afferret puer autem cum vellet baurire cum cipho in mari ceciDit ^ fiathn oifpuit pater autem amate ft» nicbilominus votum fuum profecit veniens igitur aD altare fandi nicolai cum obtuliflet fecunDum dpbum tan^proiec tus ceciDit De altari. Cum autem eum eleuaffet 62 iuM alta/ re iteru pofuifTet rurfiis De alteri longius c ,pie<5his* Miranti bus omnib? aD tam’granDe fpedaculum ecccpuerianiis ain colimis aDucnit primu dpbu fuis geflans manito. Marrauit q? coea oibo q? quanDo in mari ecdoit flatim beatus nicolaiis affuit 62 eum illcfum fhruauitSicq^ pater dus letus effedus vtrumqj dpbum beato nicolao obtulit. QuiDa vir Diues me/ ritis beati nicolai filium babuit quem a Deo Datum vocauit bic fando Dei capellam in Domo fua conflrucns omni anno fcfhim ei? folenniter cclabrauit erat aut loeus ille fitus iuxta terram agarrenorum n Deo Datus ergo quaDa vice ab agar/ renis capitur 62 in feruitutem regis eorum Deputatuc-fecjuen ti anno Dum fcflum fandi nicolai pater cius Deuotc ccleora/ ' retpuercipbum predofum tenens regi aififlcret recolit fb a capnone parentii Dolore 62 gauDiu c^D in Domo fua ea Dic ftc bat cepitq^ alas fufpirae quo;c fufpirio^c caufa Du rex nimis cxtocfiflct ait rex qDqD tu? nicola? agat tu b nobifeu mancb

Et fubito fa(?ro veto vcfrcmcti totaq^ cornu cocuaente pu?c cu npfx) tapit 62 ante fc»cs eccTe vbi paretes agebst Ibfennia collocant cj rnagiiu gauDifi olbo generat alibi legit tame p oit^? iuucnis fuitbe normanoia vitra mare pges aibloano capit aut eufepe vecbat g ou in felio fan^ii nicolai verbarec 62 no Ictitia qua tuc baberet ccfueuerat fubito obcormuiit ci euigilas in capella paris fui Ic inucnit

De ran<Sa luc ia virgine ,

Vda of a lucc.3Lux ciu bahet pulcbri/ tuoine i afpec^iionc ^a vt Oidt ambro* O' luds natura bic c vt ois i afpecftu eius i\^ 'grafit*Diffufioncfinc coiquinatone cfa !per qcuq^ Tmunoa oiftufa no coin^nac ''' Redii inccfuni fine curuitate logiflima linea ptranfit fine m «ofa Oilati one per

^ onOicqy beata virgo lu da babuit

Cecoeem vii^nitatisfinc aliqua -ccoruptionc oiffufione carita tis fine aliq i muoo amore cedu incenfum intenfionis T ceizj finc aliq oblic^tatc logiiTima liriea oiume opatonis finc negli/ gentie taroitate vel liida q*luds via